Sunex, spol. s.r.o. Likvidace průmyslových objektů

Member of
SUNEX, spol. s r.o.- Likvidace autovraků a výrobních strojů - idatabaze.czEkologická likvidace vozidel, autovraků - idatabaze.cz

Oprávnění a certifikáty

Sunex je držitelem podnikatelských oprávnění, které umožňující realizovat plánované aktivity na území celé ČR. Jedná se zejména o živnostenské listy k nakládání s odpady a ke stavebním činnostem, a dále o koncesní listinu pro podnikání s nebezpečnými odpady.

Všechna pracoviště společnosti jsou vybavena Provozním řádem pracoviště schváleným Odborem ochrany životního prostředí místně příslušného Krajského úřadu, a to pro kraje celé České republiky.

Sunex je držitelem certifikátu o certifikaci systému řízení kvality podle BS EN ISO 9001:2000, která proběhla v roce 2004 certifikačním orgánem NQA, který garantuje dodržování všech kvalitativních aspektů jak ve vnitřní činnosti společnosti, tak na jejím vztahu k obchodním partnerům. Následně v roce 2006 proběhla úspěšná certifikace integrovaného systému řízení včetně řízení environmentálních aspektů podle normy BS EN ISO 14001: 2004.

ISO Certifikáty společnosti Sunex, spol. s.r.o. a Politika kvality


Certifikát ISO 14001 vztahující se na
Nakládání s kovovými odpady

prohlédnout v pdf

Certifikát ISO 9001 vztahující se na
Nakládání s kovovými odpady

prohlédnout v pdf

Politika kvality
prohlédnout v pdf

Ochrana osobních údajů

Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (dále jen „GDPR“)

 1. Správce osobních údajů: SUNEX spol. s r.o., IČ: 16188578, se sídlem Bechyňská 640, Praha 9 Letňany, PSČ: 199 21, (dále jen „správce“) Vás tímto v souladu s čl. 12 GDPR informuje o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech.
 2. Rozsah zpracování osobních údajů: osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je příslušný subjekt údajů správci poskytl, a to v souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu se správcem, nebo které správce shromáždil jinak a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy či k plnění zákonných povinností správce.
 3. Zdroje osobních údajů: přímo od subjektů údajů, veřejně dostupné rejstříky a seznamy a evidence – např. obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, katastr nemovitostí, registr smluv apod., dále veřejný telefonní seznam, webové stránky, vizitky, e-maily, telefon.
 4. Kategorie osobních údajů, které jsou předmětem zpracování: adresní a identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů (např. jméno, příjmení, titul, příp. rodné číslo, datum narození, adresa trvalého pobytu, IČ, DIČ) a údaje umožňující kontakt se subjektem údajů (kontaktní údaje – např. kontaktní adresa, číslo telefonu, číslo faxu, e-mailová adresa a jiné obdobné informace), popisné údaje (např. bankovní spojení) a další údaje nezbytné pro plnění smlouvy, údaje poskytnuté nad rámec příslušných zákonů zpracovávané v rámci uděleného souhlasu ze strany subjektu údajů (např. zpracování fotografií apod.).
 5. V. Kategorie subjektů údajů: zaměstnanec správce, dodavatel služby (např. dopravce), jiná osoba, které je ve smluvním vztahu ke správci, uchazeč o zaměstnání.
 6. Kategorie příjemců osobních údajů
 • velkoobchodníci s odpady
 • finanční ústavy
 • veřejné ústavy
 • zpracovatel
 • státní aj. orgány v rámci plnění zákonných povinností stanovených příslušnými právními předpisy
 • další příjemci (např. předání osobních údajů do zahraničí – státy EU).
 1. Účel zpracování osobních údajů
 • účely obsažené v rámci souhlasu subjektu údajů
 • jednání o smluvním vztahu
 • plnění smlouvy
 • ochrana práv správce, příjemce nebo jiných dotčených osob (např. vymáhání pohledávek správce)
 • archivnictví vedené na základě zákona
 • výběrová řízení na volná pracovní místa
 • plnění zákonných povinností ze strany správce
 • ochrana životně důležitých zájmů subjektu údajů.
 1. Způsob zpracování a ochrany osobních údajů

Zpracování osobních údajů provádí správce. Zpracování je prováděno v jeho provozovnách pověřenými zaměstnanci správce, příp. smluvním zpracovatelem. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popř. i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem přijal správce technickoorganizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo subjektů údajů na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.

 1. Doba zpracování osobních údajů

V souladu se lhůtami uvedenými v příslušných smlouvách, ve spisovém a skartačním řádu správce či v příslušných právních předpisech jde o dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích jak ze závazkového vztahu, tak i z příslušných právních předpisů.

 1. Poučení

Správce zpracovává údaje se souhlasem subjektu údajů s výjimkou zákonem stanovených případů, kdy zpracování osobních údajů nevyžaduje souhlas subjektu údajů. V souladu se čl. 6 odst. 1 GDPR může správce bez souhlasu subjektu údajů zpracovávat tyto údaje:

 • subjekt údajů udělil souhlas pro jeden či více konkrétních účelů,
 • zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů,
 • zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje,
 • zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby,
 • zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce,
 • zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů.

     XI.             Práva subjektů údajů

1) V souladu se čl. 12 GDPR informuje správce na žádost subjektu údajů subjekt údajů o právu na
přístup k osobním údajům a k následujícím informacím:

 • účelu zpracování,
 • kategorii dotčených osobních údajů,
 • příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny,
 • plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy,
 • veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů,
 • skutečnosti, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.

2) Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

 • Požádat správce o vysvětlení.
 • Požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo vymazání osobních údajů.
 • Je-li žádost subjektu údajů podle odstavce 1 shledána oprávněnou, správce odstraní neprodleně závadný stav.
 • Nevyhoví-li správce žádosti subjektu údajů podle odstavce 1, má subjekt údajů právo obrátit se přímo na dozorový úřad, tedy Úřad na ochranu osobních údajů.
 • Postup podle odstavce 1 nevylučuje, aby se subjekt údajů obrátil se svým podnětem na dozorový úřad přímo.
 • Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

    XII.             Kontaktní údaje:

 • Adresa: Bechyňská 640, 199 21 Praha 9 - Letňany
 • Tel.   +420 283 922 042 / GSM +420 602 691 018 / e-mail: sunex@sunex.cz.

 


Živnostenské listy společnosti Sunex spol. s.r.o.


Živnostenský list
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje

prohlédnout větší velikost

Živnostenský list
Nakládání s odpady

prohlédnout větší velikost

Živnostenský list
Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

prohlédnout větší velikost

Živnostenský list
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

prohlédnout větší velikost

Živnostenský list
Zprostředkování v oblasti hospodaření kovy a kovovými výrobky

prohlédnout větší velikost

Ochranná známka společnosti Sunex spol. s.r.o.


Ochranná známka Sunex
prohlédnout větší velikost