Sunex, spol. s.r.o. Likvidace průmyslových objektů

Member of
SUNEX, spol. s r.o.- Likvidace autovraků a výrobních strojů - idatabaze.czEkologická likvidace vozidel, autovraků - idatabaze.cz
  • Likvidace průmyslových objektů
  • Likvidace průmyslových objektů
  • Likvidace průmyslových objektů

SUNEX, spol. s r.o. likvidace průmyslových zařízení a objektů

Společnost SUNEX, spol. s r.o. od roku 1991 realizuje služby spojené s obchodem využitelnými stroji a technologickými soubory, nákup, zpracování a prodej kovových druhotných surovin, realizaci řízených demontáží, demolic a likvidací nepotřebných technologických souborů a průmyslových objektů.

Název projektu:

Analýza rizik staré ekologické zátěže v areálu SUNEX, spol. s r.o., provozovna Temelín


Anotace projektu:

Předmětem průzkumných prací a následně pak analýzy rizik je areál společnosti SUNEX, spol. s r.o., provozovna Temelín. Tento areál je součástí bývalého chemického závodu ZACH Temelín. V rámci projektu bude zjištěno, zda nedochází k šíření kontaminace z bývalých technologických celků v areálu do horninového prostředí, podzemní vody a také do povrchových vod.


Popis:

V zájmovém areálu je provozován výkup a recyklace kovových odpadů včetně likvidace autovraků. V areálu je dosud zachována technologie pro stáčení ClU u spodní vlečky bývalého areálu Zach Temelín včetně zásobní nádrže na ClU o objemu cca 10 m3, umístěné pod zvýšenou rampou stáčírny v těsné blízkosti vlečky. V areálu se též nachází několik nadzemních nádrží dříve využívaných v rámci dehtového hospodářství a základová deska dnes již odstraněné nadzemní nádrže na dehet. Dle dostupných informací se na lokalitě nacházejí 2 podzemní nádrže na dehet a ropné látky. Na základě dostupných informací o historii využití území byl sestaven seznam látek potencionálního zájmu činnosti. Dále byly k sestavení tohoto seznamu využity skutečnosti o charakteru kontaminace horninového prostředí předmětné lokality zjištěné v rámci v minulosti provedených průzkumných prací v dalších částech bývalého areálu Zach Temelín.


Cílem projektu je vymezení ploch případné kontaminace v zájmovém území, určení charakteru znečištění, míry šíření znečištění do horninového prostředí, podzemních vod a také do povrchových vod. Dále budou stanovena reálná rizika pro zdraví osob a ekosystémy a navržena případná nápravná opatření.

Celkové finanční náklady projektu jsou předpokládány ve výši 1,3 mil Kč.Realizace prací bude zahájena v 10/2017, předpokládaný termín ukončení bude v 5/2019. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí